Adatkezelési tájékoztató és
felhasználási feltételek
I. Adatkezelési tájékoztató
 1. A felhasználó (a szolgáltatást igénybe vevő személy) a regisztrációval automatikusan elfogadja a jelen felhasználási feltételek tartalmát, az abban foglalt feltételeket, továbbá az 1992. évi LXIII. törvény (a személyes adatok védelméről) 2. § 6. pontja és a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint hozzájárul a jelen tájékoztatóban foglalt és a nyilatkozata szerinti feltételek mellett személyes adatai kezeléséhez.

   "2. § 6. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;"

   "3. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha
   a) ahhoz az érintett hozzájárul, ..."

 2. A est.hu honlap alatt elérhető valamennyi szolgáltatás Szolgáltatója a
  Minnetonka Lapkiadó Kft.
  (1013 Budapest, Várkert rakpart 17, Cg.: 01-09-301052,
  központi email címe: info {kukac} pestiest {pont} hu a továbbiakban: Szolgáltató/adatkezelő).

  A Szolgáltató vállalja, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos megkereséseket a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja, jogszerűség esetén intézkedik a megfelelő lépések megtételéről, ellentétes álláspont esetén is tájékoztatja felhasználóit.

 3. A felhasználó köteles hiteles adatokat megadni a regisztrációs folyamat során, és ezeket aktualizálni, amennyiben bármely adat tekintetében változás következik be. Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a felhasználó hamis vagy hiányos adatokat adott meg, a regisztrációt minden értesítés nélkül törölheti.

 4. A Szolgáltató a felhasználóról személyes információkat, adatokat tárol, amikor az regisztrál és igénybe veszi a szolgáltatást, ám ezeket a személyes adatokat a felhasználó nem köteles megadni, azaz önkéntes az adatszolgáltatás. A megadott információkat, adatokat Szolgáltató a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben, illetve a további kompetenciával bíró jogszabályokban meghatározott törvényi előírásoknak megfelelően kezeli. Amennyiben a szolgáltatás teljesítése során közlés vagy más személyes adat jutott a Szolgáltató tudomására, azok tartalmának megismerését más részére - ide nem értve a lent említett jogszabályokban meghatározott eseteket - nem teszi lehetővé.

 5. A kezelt személyes adatok köre:
  A Szolgáltató a regisztráció során az alábbi adatokat kéri a felhasználóitól:
  1. Vezeték- és keresztnév,
  2. lakóhely (irányítószám, helység),
  3. e-mail cím,
  4. telefonszám (nem feltétele az érvényes regisztrációnak),
  5. neme,
  6. születés helye, ideje,
  7. családi állapot,
  8. legmagasabb iskolai végzettsége.

 6. Az adatkezelés időtartama:
  A Szolgáltató a felhasználói adatokat a regisztráció fenntartásáig jogosult kezelni. Amennyiben felhasználó regisztrációjának törlését kezdeményezi a felhasználási feltételekben meghatározott módon, úgy a regisztráció megszüntetésével egyidejűleg Szolgáltató köteles gondoskodni a tárolt adatok törléséről.

 7. A Szolgáltató statisztikai jellegű, nem egyediesített, az egyes felhasználókra nézve nem azonosítható információkat gyűjt a szolgáltatásai igénybevételéről, és ezt megoszthatja üzleti partnereivel (így például, hogy hányan, milyen korosztályhoz, milyen nemhez tartózok, mely területen élők, milyen jellegű szolgáltatásokat, milyen intenzitással vesznek igénybe).

 8. A felhasználó tájékoztatást kérhet kezelt személyes adatairól, illetve azok kezeléséről, kezelt adataiba bármikor betekinthet. A tájékoztatást a Szolgáltató köteles a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, a folyó évben első alkalommal, ingyenesen megadni. A felhasználó tájékoztatását a Szolgáltató csak akkor tagadhatja meg, ha azt az állam külső és belső biztonságára, a honvédelemre, a nemzetbiztonságra vagy a bűnmegelőzésre és bűnüldözésre vonatkozó törvények korlátozzák.

 9. A Szolgáltató a törvényi előírásoknak megfelelően gondoskodik az adatok biztonságáról, így az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 10. A Szolgáltató és a felhasználó kötelesek a felhasználó jelszavát titokban tartani. A Szolgáltató a felhasználó jelszavát csak a felhasználóval közölheti. Amennyiben a jelszó, a felhasználó magatartása következtében jut harmadik személy tudomására, a Szolgáltatónak az ebből eredő következményekért való felelőssége kizárt.

 11. A Szolgáltató köteles felhasználó ilyen irányú megkeresése esetén törölni regisztrációját, ezzel egyidejűleg pedig személyes adatait véglegesen eltávolítani nyilvántartásából. Felhasználó regisztrációjának törlését a pestiest@emgmedia.hu-ra küldött megkereséssel/a ...hu linkre kattintással kezdeményezheti.

II. Felhasználási feltételek
 1. A felhasználó a regisztráció által hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató részére hírleveleket és promóciós (közvetlen üzletszerzés célját szolgáló) e-maileket küldjön, a 2008. évi XLVIII. törvény (a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól) 6. §-ában szabályozott feltételek mellett.

   "6. § (1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
   (2) Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, illetve - amennyiben a reklám, amelyre a hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető - születési helyét és idejét, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését.
   (3) Az (1) bekezdés szerinti hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát az (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére reklám az (1) bekezdésben meghatározott módon a továbbiakban nem közölhető.
   (4) A postáról szóló 2003. évi CI. törvényben meghatározott címzett reklámküldeményben reklám természetes személy mint a reklám címzettje részére közvetlen üzletszerzés útján a címzett előzetes és kifejezett hozzájárulásának hiányában is küldhető, a reklámozó és a reklámszolgáltató azonban köteles biztosítani, hogy a reklám címzettje a reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa. Megtiltás esetén az érintett személy részére reklám közvetlen üzletszerzés útján a továbbiakban nem küldhető.
   (5) A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője - az (1) bekezdés szerinti hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.
   (6) A (3) bekezdés szerinti visszavonó nyilatkozat megtételére, illetve a reklám küldésének (4) bekezdés szerinti megtiltására mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőséget kell biztosítani úgy, hogy a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen.
   (7) Az (1), illetve a (4) bekezdésben meghatározott módon közölt reklámhoz kapcsolódóan egyértelműen és szembetűnően tájékoztatni kell a címzettet arról a címről és egyéb elérhetőségről, ahol az ilyen reklámok részére történő közléséhez való hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása, illetve a reklám küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti, továbbá - a (4) bekezdés szerinti esetben - ebből a célból az ugyanazon reklámozó érdekében ugyanazon címzett részére 2009. október 1-jét követően első alkalommal küldött reklámküldeménynek tartalmaznia kell a lemondást lehetővé tevő, postai úton címzett, térítésmentesen feladható és könyvelt küldeményként, igazolható módon kézbesített válaszlevelet.
   (8) Az (1) bekezdés szerinti hozzájáruló nyilatkozat kérésére vonatkozó közvetlen megkeresés reklámot nem tartalmazhat, ide nem értve a vállalkozás nevét és megjelölését."

 2. A Szolgáltató nem vizsgálja az est.hu honlapon és aloldalain megjelenő, a szerződéses adatszolgáltatók, illetve a bárki számára nyilvánosan hozzáférhető információkat szolgáltatók által nyújtott adatok, hírek és hírlinkek valós információértékét. A Szolgáltató felelőssége tehát nem terjed ki a Szolgáltató által feltöltött, küldött információk valódiságára, illetve arra sem, hogy az információk, hírlevelek hiánytalanul és késedelem nélkül megküldésre kerülnek, illetve megérkeznek a felhasználóhoz.
  A Szolgáltató valamennyi szolgáltatását térítésmentesen nyújtja, ezért a Szolgáltató nem vállal felelősséget a nyújtott szolgáltatás minőségéért és teljességéért, ugyanakkor a Szolgáltató elkövet minden tőle elvárhatót azért, hogy az igénybe vett szolgáltatás a körülmények által lehetővé tett színvonalnak megfeleljen.

III. Általános rendelkezések
 1. A Szolgáltató bármikor változtathat a jelen jogi nyilatkozaton, változáskor értesíteni fogja a felhasználókat e-mailben (bízva a felhasználók által megadott e-mail címek helyességében), és/vagy feltünteti a változást a est.hu honlapon.

 2. Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a Szolgáltató (est.hu) nem vállal felelősséget.

 3. A Szolgáltató tevékenysége során a hazai jogszabályoknak maradéktalanul meg kíván felelni, így különösen, de nem kizárólagos az alábbi törvényi előírásokat követve:
  • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatokról;
  • 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
  • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
  • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;
  • 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
  • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

 4. Egyéb jogérvényesítési lehetőség:
  Bárki az adatvédelmi biztoshoz fordulhat, amennyiben személyes adataival az adatkezelő visszaélt, avagy általános adatkezelési visszásság jutott tudomására. A közérdekű bejelentéséért senkit sem érhet hátrány, személyes adatai kezelését törvény védi, ezt eljárása során az adatvédelmi biztos is maradéktalanul biztosítja.

  A panasz benyújtásának módja:

  A beadvány és a biztos eljárása illetékmentes. Az állampolgárok panaszaikat írásban és szóban személyesen nyújthatják be. A kérelemhez célszerű csatolni az ügyben eddig keletkezett és az elbíráláshoz szükséges iratok másolatát. Amennyiben az alapvető jogok biztosának, szakmai helyetteseinek, illetőleg a hivatalnak kifejezetten panaszt kíván küldeni e-mailben, szíveskedjék a panasz@ajbh.hu címet használni, amelyet kizárólag erre a célra tartunk fenn.

  Felhívjuk a figyelmét, hogy az e-mailben benyújtott panaszok intézése is az ügykezelés általános szabályai szerint zajlik, és a válaszadás alapvetően hagyományos módon, postai úton történik. Az érdemi intézkedés érdekében szíveskedjék állandó lakcímét, illetve postai levelezési címét a beadványban megadni. Ennek hiányában az e-mailben érkezett panaszával érdemben nem foglalkozunk. Ha a beadványt benyújtó személy kéri, kilétét a biztos nem fedheti fel.

  levélcím: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
  1387 Budapest Pf. 40.

  Ha személyesen szeretné felkeresni a panaszirodát, javasoljuk, ezt a beadványban jelezze, vagy telefonon kérjen előre időpontot!

  telefon: (06-1) 475-7100 fax: (06-1) 269-1615

  A panasziroda nyitvatartási ideje:
  hétfő: 09-16 óra között, behívás esetén: 16-18 óra között
  kedd-csütörtök: 09-16 óra között
  péntek: 09-12 óra között

  címe: Budapest V. ker., Nádor u. 22.

  Fontos, hogy tudja:
  • Az alapvető jogok biztosának eljárására nem vonatkozik a 30 napos ügyintézési határidő.
  • Az alapvető jogok biztosa eljárása során független, intézkedését kizárólag az Alkotmány és a törvények alapján hozza meg. Ha a lefolytatott vizsgálat alapján arra a megállapításra jut, hogy alkotmányos jogokkal kapcsolatos visszásság áll fenn, annak orvoslására ajánlást tehet, az érintett hatósághoz, illetve annak felettes szervéhez, közszolgáltatóhoz vagy jogalkotó fórumhoz címezve.
  • Az alapvető jogok biztosához fordulása miatt senkit sem érhet hátrány.

2018. augusztus

Minnetonka Lapkiadó Kft.


A est.hu honlap adatkezelési tájékoztatóját és felhasználási feltételeit (feltétetlek) megismertem, hozzájárulok a regisztráció során közölt személyes adataim a est.hu honlapot és aloldalait működtető Minnetonka Lapkiadó Kft. által a feltételekben közöltek szerinti kezeléséhez, általa a részemre közvetlen üzletszerzési célú reklámok, hírlevelek küldéséhez.
Copyright © 2020 Minnetonka Lapkiadó Kft.