Általános játékszabályzat

Jelen szabályzat a Szolgáltató által üzemeltetett honlapon (est.hu), illetve a Kiadó által kiadott kiadványban (Pesti Est) közzétett (Szolgáltató és Kiadó a továbbiakban együtt: Szolgáltató), a Szolgáltató Nyereményjátékonként eltérő szerződéses partnere (a továbbiakban: Partner) által szervezett, valamint Szolgáltató saját szervezésében létrejött Nyereményjátékokra vonatkozik.

Jelen szabályzat egyes esetekben kiegészülhet az adott Nyereményjáték egyedi feltételeivel (továbbiakban: egyedi játékszabályzat), amelyet Szolgáltató minden esetben megjelentet honlapján, illetve a kiadványban és e kettő együttesen alkotja az adott Nyereményjáték teljes szabályzatát. Ellentmondásos rendelkezések esetén mindig az egyedi szabályzatban foglaltak az irányadók.

Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban részt vevők Szolgáltató felhasználói, olvasói köréből kerülnek ki.

A Játékban kizárólag 18. életévüket betöltött, magyar állampolgárságú, természetes személyek vehetnek részt. A Játékban nem vehetnek részt a Szolgáltató és a Partner alkalmazottai, valamint mindezen személyek hozzátartozói (a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározottak szerint).

Egy Játékos egy Nyereményjátékban, kivéve, ha az egyedi játékszabályzat eltérően nem rendelkezik, összesen egy nyereményt nyerhet.

A Szolgáltató, akár utólag is kizárhatja a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki bármely okból nem felel meg a jelen szabályzatban és/vagy az egyedi játékszabályzatban írt személyi és/vagy egyéb részvételi feltételeknek.

A Nyereményjátékok időtartama

Az egyes Nyereményjátékok meghatározott naptári naptól meghatározott naptári napig tartanak, ezen időtartamok mindig az egyedi játékszabályzatban kerülnek rögzítésre.

A nyertesek kiválasztása, értesítése

A Szolgáltató a Nyereményjátékra beérkező jelentkezéseket/megfejtéseket/pályázati anyagokat fogadja, értékeli és a helyes választ, illetve az egyéb érvényes jelentkezéseket beküldő Játékosok közül zártkörű és kézi sorsolással kisorsolja a nyertest/nyerteseket, melyről sorsolási jegyzőkönyvet készít. A nyertest/nyerteseket írásban, e-mail, sms útján értesíti a nyereményről és a nyertes/nyertesek nevét és lakcímének település adatát megjeleníti a honlapon a Nyertesek között, amely adataik nyilvános közléséhez a Játékosok a Nyereményjátékra történő jelentkezéssel járulnak hozzá.

A nyeremények

A nyeremények utáni adót, egyéb közterhet a Nyereményjáték mindenkori szervezője magára vállalja, illetve, amennyiben az adót, egyéb közterhet a nyertesnek kell megfizetnie, ezt az egyedi feltételekben közli.

A tárgynyereményeket Szolgáltató/Partner a nyertesek által megjelölt címre postai úton vagy kézbesítő által juttatja el vagy személyes átvételükre az egyedi játékszabályzatban megjelölt címen, az ott meghatározott félfogadási időn belül biztosít lehetőséget.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, a tárgynyeremények pénzre át nem válthatók.

A nyereményt a Szolgáltató abban a feltételezésben biztosítja, hogy a Játékos megfelel a jelen szabályzatban és/vagy az egyedi játékszabályzatban írt személyi és/vagy egyéb részvételi feltételeknek, illetve a jelen szabályzatban és/vagy az egyedi játékszabályzatban foglaltakat megtartja. Éppen ezért, ha utólagos kizárásra kerül sor, vagy Játékos a nyeremények át nem ruházhatóságára vonatkozó szabályt megszegi, Szolgáltató a nyereményt, vagy a helyébe lépett értéket visszaköveteli, illetve amennyiben a nyereményt jegy formájában biztosította, úgy annak érvénytelenítéséről is gondoskodhat.

A mindenkori nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadása legkésőbb az értesítést követő 8 napon belül (a meghatározott időponthoz köthető nyeremények /pl. belépő- és részvételi jegyek/ esetében a nyeremény által megjelölt időpont előtti napig) megtörténjen. Amennyiben a nyertesek bármelyike az értesítést követően az előzőekben megjelölt határidőn belül nem jelentkezik, vagy nem érhető el ez idő alatt, úgy a nyertesnek megjelölt Játékos kizárásra kerül. Ez a határidő jogvesztő jellegű. Az időponthoz kötött és késedelmesen átvett nyereményekért (pl. belépőjegy valamely eseményre) a Szolgáltatót, Partnerét semmilyen felelősség nem terheli. A nyeremény átvételének meghiúsulása esetén a Szolgáltatót, Partnerét semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben nyereményre jogosult Játékos bármilyen okból kizárásra kerül, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy - amennyiben az a Nyereményjáték jellegéből fakadóan megvalósítható - az előzetesen jogosult után következő Játékos kapja meg az adott nyereményt, vagy a nyereményt másik Nyereményjátékban felhasználja. A nyeremények átvétele után az azokkal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért a Szolgáltató és/vagy Partner felelősséget nem vállalnak.

A Nyereményjátékban való részvétellel a Játékos ahhoz is hozzájárul, hogy amennyiben nyertes lesz, úgy a nyeremény átadásánál, továbbá amennyiben a nyeremény rendezvényre szóló belépőjegy, úgy a rendezvényre érkezésnél (ideértve a regisztrációt is), valamint a rendezvényen róla Szolgáltató képfelvételeket készítsen és az így elkészített képfelvételek a PESTI EST c. lapban, ill. az est.hu portálon (továbbá -esetlegesen- a lapkiadó más kiadványaiban, ill. a tartalomszolgáltató mobil-applikációin) megjelenjenek. Játékos a képfelvételek elkészítésével és nyilvánosságra hozatalával összefüggésben, a felvételt készítő fotóssal, a lapkiadóval, vagy a tartalomszolgáltatóval szemben semmiféle követelést nem támaszthat.

A Szolgáltató, illetve Partnere nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatok miatti következményekért. A Szolgáltató, illetve Partnere sem felelős, és kizár mindenfajta kártérítési igényt a Nyereményjáték során a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen általános feltételeket vagy magát egy konkrét Nyereményjáték egyedi játékszabályzatát kiegészítse vagy módosítsa. A Szolgáltató jogosult a Nyereményjátékot bármikor visszavonni. A Nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges módosítás vagy annak visszavonása minden esetben kihirdetésre kerül a est.hu website-on.

A Nyereményjátékokra vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

A Játékos a Nyereményjátékba való nevezéssel tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatban, valamint az egyedi játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt továbbá hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint nyertessége esetén hozzájárul nevének, lakóhelyének a nyilvánosságra hozatalához. A Szolgáltató szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szolgáltató és a Partner, valamint a megbízásukból eljáró alvállalkozók (pl. kézbesítők) a Játékos adatait kizárólag ezen nyereményjáték céljaira használják fel, Partner, illetve a megbízásukból eljáró alvállalkozók a nyereményjáték során összegyűjtött adatállományt a nyeremények átadása, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti elévülési idő lejárta (kötelező adatkezelés) után megsemmisítik.


2017. február 22.


Copyright © 2020 Minnetonka Lapkiadó Kft.